Detailplaneeringud

Detailplaneeringute koostamine

Detailplaneeringud

Teostame detailplaneeringuid, mille kvaliteedi tagamiseks teeme koostööd tellijate ja omavalitsustega. Detailplaneeringu eesmärk on kohaliku omavalitsuse  poolt maakasutus- ja ehitustingimuste seadmine linnades.

 

Eesmärgid:

   • Hoonestusala piiritlemine
   • Maa-ala kruntideks jagamine
   • Haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete tagamine
   • Ehitistevahelise kujade määramine
   • Tehnovõrkude ja rajatiste asukoha määramine
   • Ehitise olulisemate arhitektuurinõuete seadmiseks.

Detailplaneeringu koosseisus peab olema vähemalt üks detailplaneeringu lahendusi illustreeriv joonis, et muuta planeering arusaadavamaks.

Meie planeerijatel on olemas ka geodeedi töökogemus. Geodeet suudab töös maa-ala plaaniga hästi ette kujutada tegeliku olukorda. Tulemuseks on kvaliteetne planeering.